Institut Mare de Déu de la Mercè – Contractació

Secretaria de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

carrer Motors 122-130    (08040 Barcelona)

Correu electrònic: [email protected]

Adreça web: http://www.lamerce.com

Horari de registre: de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores

Persones de contacte

Lourdes González Campos – Directora

José Luis Navas Ordóñez – Administrador

Correu electrònic: [email protected]

Licitacions (1)


Licitació núm. 1 Servei de Neteja de l’Institut Mare de Déu de la Mercè (publicada al DOGC núm. 8081 de 13.3.2020)
  • Horari de presentació de les ofertes: dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores
  • Termini de presentació de  les ofertes:  les 14:00 hores del dia 3 d’abril de 2020.
  • Lloc de presentació de les ofertes: Secretaria del centre
  • Plec de clàusules administratives
  • Plec de prescripcions tècniques
  • Data visita tècnica: 18 de març a les 12:00 hores
Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon).