Tràmits

Beques

Preinscripció i matrícula

Calendari i informació general del procés de preinscripció i matrícula

Sol·licitud de certificats

Podeu sol·licitar un certificat accedint al formulari .
Un cop omplert podeu demanar cita prèvia per recollir-lo (us aconsellem 5 dies després de la sol·licitud).
Si calgués l’enviament de l’original signat i segellat, s’ha d’especificar una direcció postal al final del formulari.

Sol·licitud i/o lliurament de títol acadèmic i professional no universitari

Passar personalment per Secretaria de l’Institut amb la documentació necessària per gestionar el resguard de pagament del títol.
Degut a la situació actual, us informem que les gestions de tramitació dels títols es faran a partir de setembre de 2020.

Autorització per al lliurament d’un títol

Si voleu recollir el vostre títol i no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i lliurar-la a la persona a la qual autoritzeu juntament amb una fotocòpia del vostre DNI. La persona autoritzada haurà de presentar-se a la secretaria del centre amb l’autorització degudament complimentada i signada, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del vostre (persona que autoritza). Presentar el resguard d’haver pagat la taxa del títol.

Sol·licitud de baixa del centre

Si voleu donar-vos de baixa del centre, haureu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre juntament amb el vostre DNI. (Només per als alumnes majors de 18 anys).

Homologació de títols estrangers

Normativa i documentació (gencat.cat)

Convalidacions de FOL i EiE

Totes les convalidacions s’han de sol·licitar a la secretaria del centre.
Informació sobre convalidacions FOL i EiE