Tràmits

Beques

Preinscripció i matrícula

Calendari i informació general del procés de preinscripció i matrícula

Compleció d’estudis

Inscripció i matrícula de Compleció d’estudis

El procés d’inscripció i matrícula de compleció d’estudis es realitzarà de l’1 al 15 d’octubre per a les dos convocatòries del curs actual. Per la segona convocatòria hi haurà un segon període,de l’1 al 15 de març.

Per poder-se matricular a la convocatòria de compleció, és obligatori que l’últim any que s’ha cursat el cicle, ho hagi estat en aquest centre.

ORDRE EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,d’ordenació general del sistema educatiu.

Sol·licitud de certificats

Podeu sol·licitar un certificat accedint al formulari
Els certificats es podran recollir a la Secretaria de l’Institut 5 dies hàbils des de la data de la sol·licitud, presentant el DNI/NIE/Passaport acreditat en la sol·licitud.
En el cas que no pugueu venir personalment al centre, haureu d’omplir el document d’autorització de sol.licitud i/o lliurament de documentació.

Sol·licitud i/o lliurament de títol acadèmic i professional no universitari

Passar personalment per Secretaria de l’Institut amb la documentació necessària per gestionar el resguard de pagament del títol
L’horari per poder tramitar un títol és de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00h.

Autorització per al lliurament d’un títol

Si voleu recollir el vostre títol i no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i lliurar-la a la persona a la qual autoritzeu juntament amb una fotocòpia del vostre DNI. La persona autoritzada haurà de presentar-se a la secretaria del centre amb l’autorització degudament complimentada i signada, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del vostre (persona que autoritza). Presentar el resguard d’haver pagat la taxa del títol.

Sol·licitud de baixa del centre

Si voleu donar-vos de baixa del centre, haureu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre juntament amb el vostre DNI. (Només per als alumnes majors de 18 anys).

Homologació de títols estrangers

Normativa i documentació (gencat.cat)

Convalidacions de FOL i EiE

Totes les convalidacions s’han de sol·licitar a la secretaria del centre.
Informació sobre convalidacions FOL i EiE